Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Ενημέρωση για τροποποίηση της Προσθήκης »6/Α » της ΠαΔ 24/2018 του ΓΕΣ

 Κοινοποιείται στα μέλη του ΠΣΑΕΜΘ  ,τροποποίηση της  Προσθήκης ''6/Α '' της ΠαΔ 24/2018 του ΓΕΣ, ''Περί λειτουργίας   ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και Λοιπών Σχηματισμών'' , αναφορικά με τους επισκέπτες στα ΚΑΑΥ, με τα ενδιαφέροντα σημεία χαρακτηρισμένα με κόκκινο χρώμα.

Eκ του Δ.Σ

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019 Μ.Τ.Σ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης  του ΒΟΕΑ για το έτος 2019, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή (courier),  προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης το αργότερο μέχρι 08-07-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 20-7-2019.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή από το ΜΤΣ η τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής η μη των φορολογικών ενημεροτήτων λόγω φόρτου εργασίας. Η παραλαβή πιστοποιείται  από τις εταιρείες ταχυαποστολών.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικο Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Με την ένδειξη Φορ.Ενημ. για ΒΟΕΑ

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γνωμοδότηση ΝΣΚ που αφορά το εφάπαξ των ΕΜΘ της Π.Α και την επιιπρόσθετη κράτηση 2%

Γνωμοδότηση ΝΣΚ με την οποία ο ΕΛΟΑΑ οφείλει να χορηγήσει το κανονικό δικαιούμενο εφάπαξ παρακρατώντας το επιπρόσθετο 2%,ανεξαρτήτως αν το έχει ζητήσει ο δικαιούμενος με αίτηση του. Αφορά και δικαιώνει πιστεύουμε όσους συνάδελφους της ΠΑ ο ΕΛΟΑΑ δεν έδωσε το κανονικά δικαιούμενο εφάπαξ,ισχυριζομενος  παρανόμως ότι δεν έκαναν αίτηση όσο ήταν ε.ε να τους κρατηθεί το 2% και τους επέστρεψε μόνο τις εισφορές τους!!
Από την πρώτη στιγμή ο ΠΣΑΕΜΘ έκανε αγώνα να σταματήσει αυτή η παρανομία του ΕΛΟΑΑ!!