Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Μ.Τ.Σ- Αναπροσαρμογή των μερισμάτων των ορφανικών οικογενειών

1.   Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες στη μηχανογραφική εφαρμογή του ΜΤΣ για την αναπροσαρμογή των μερισμάτων των ορφανικών οικογενειών από το 50 % στο 70 % για κάθε χήρα που δικαιούται σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν.4387/16, καθώς και ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των ποσοστών των τέκνων, εφόσον υφίστανται.

       2.    Τα αναπροσαρμοσμένα μερίσματα θα καταβληθούν αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019 (17 Μαΐου 2019), με το μέρισμα μηνός Δεκεμβρίου 2019.

Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ προς κ.Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Στεφανή Αλκιβιάδη για θέματα ΕΜΘ

Μ.Τ.Σ -Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Ιουλίου 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

         Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αιτήσεις τον  μήνα ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης»   το  αργότερο  μέχρι 08-11-2019  και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι    25-11-2019.

         Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Με την ένδειξη «Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ»

Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Ξαναδείτε τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019

Ξαναδείτε τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019 μπαινοντας στην εφαρμογη του ΕΦΚΑ και κατεβαζοντας τα εκ νεου.
Περιλαμβάνεται πλέον ο συντάξιμος μισθός με την 12/5/2016, επί του οποίου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.. . Επομένως μπορείτε να κάνετε έλεγχο αν έχει ληφθεί υπόψη το σωστό ποσό συντάξιμου μισθού (συντάξιμες αποδοχές που φαίνονται στην τελευταία τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη του καθενός/καθεμιάς- κατά βάση της 3/3/2015) και αναλόγως να πράξετε, αν χρειάζεται ένσταση (έχει ανοίξει η σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ).

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

ΕΑΑΣ Βράβευση Αριστούχων Μαθητών 2018-2019

ΠΡΟΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ      ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

             Ε.Α.Α.Σ.                                                Γραμματεία

                                                                   Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα

                                                                   Τηλ.210-3633797 - FAX: 210-3621410

                                                                   Φ.800/13/1621

ΚΟΙΝ:  Ε.Α.Α.Σ./ Γραμματεία – Κ/Φ     Σ. 110

                                                                         Αθήνα,  03  Οκτ 2019

                                                                           Συν. : Ένα (1) Έντυπο         

          ΘΕΜΑ:   Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2018-2019         ΣΧΕΤ :  Φ.800/24/785355/Σ.2494/27 Σεπ 19 /ΓΕΣ/Δ3

            1.         Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού που αφορά στην βράβευση   αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019, ότι θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 28 Οκτ  2019, τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Β και  Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.

            2.         Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.

            3.         Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

                        α.         Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.

                        β.         Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.

                        γ.         Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

                        δ.         Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

               ε.         Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

                          στ.       Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟγια τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2018 – 19. 

            4.         Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑείναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την πληρότητα, ορθότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.

            5.         Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνειμόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δεδομένων.

            6.         Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, αυτά τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση αποστολή τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τουςστην Έδρα μέχρι την αντίστοιχη υποβολή του αιτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στο ΓΕΣ, η ευθύνη μη ικανοποίησης του δικαιουμένου, θα βαρύνει αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.   

            7.         Στην περίπτωση μη ύπαρξηςαριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019, να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφοράαπό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

            8.         Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς, έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

            9.         Το ΓΕΣ έχει πρόθεση  τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, των μελών της ΕΑΑΣ του σχολικού έτους 2018 – 2019 να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων προκειμένου να τους επιβραβεύσει . 

            10.       Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των Μελών που κατοικούν στα νησιά  Σάμου και Σύρου, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.

            11.       Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και η τάξη του αριστούχου (εννοείται για το σχολικό έτος 2018-19).  

            12.       Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο «Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για Βράβευση Μαθητή». 

            13.       Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.

Αντγος (ΤΧ) ε.α. Βασίλειος Ροζής
     Ακριβές Αντίγραφο
Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος (ΕΜ) ε.α.Ιωάννης Δεβούρος

Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ
ΕΔΩ

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Διαθεσιμο το ενημερωτικό σημείωμα συνταξης Ιανουαριόυ 2019ΕΦΚΑ:Αναλυτικές οδηγίες για την ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων

Μέσω αυτής της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τους κωδικούς TAXIS να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση από 01/01/2019 και μετά για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους συνταξιούχους των πρώην Φορέων και του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και των νέων συνταξιούχων (έναρξη σύνταξης από 12/5/2016 και μετά).
Σε πρώτη φάση θα αναρτηθούν τα ενημερωτικά  σημειώματα των συντάξεων μηνός 1/2019 και για τους συνταξιούχους πριν από 12/5/2016 (παλαιοί συνταξιούχοι)  και σταδιακά θα αναρτηθούν για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, ως   και οι υπόλοιποι μήνες του 2019.
Μέσω αυτής της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τους κωδικούς TAXIS να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση από 01/01/2019 και μετά για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους συνταξιούχους των πρώην Φορέων και του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και των νέων συνταξιούχων (έναρξη σύνταξης από 12/5/2016 και μετά).
Σε πρώτη φάση θα αναρτηθούν τα ενημερωτικά  σημειώματα των συντάξεων μηνός 1/2019 και για τους συνταξιούχους πριν από 12/5/2016 (παλαιοί συνταξιούχοι)  και σταδιακά θα αναρτηθούν για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, ως   και οι υπόλοιποι μήνες του 2019.
Στην υπηρεσία εισέρχεσθε (με χρήση κωδικών TAXISNET)
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΜΤΣ -Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :
         Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αιτήσεις τον  μήνα ΙΟΥΝΙΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης»   το  αργότερο  μέχρι 11-10-2019  και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι    25-10-2019.
         Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Με την ένδειξη «Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ»
                                                         Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
                                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Απώλεια συναδέλφου


Αγαπητοί φιλοι

εφυγε απο τη ζωή το μέλος του συλλόγου μας ,ο ε.α Ανθστης(ΤΘ)Τουλάκης Γεώργιος.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει στην γενέτειρά του  Λυγαριά Σερρών την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 ,ωρα 11.π.μ
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους του.


φιλε Γιώργο καλό σου ταξίδι.Για ολους εμάς που σε γνωρίσαμε,θα ζεις για πάντα 

εκ του Δ.Σ

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

ΜΤΣ -Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :
Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 13-09-2019 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 27-09-2019.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Με την ένδειξη Φορ. Ενημ. για ΒΟΕΑ
                                                         Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
                                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση ΜΤΝ για Καταβολή Συμπληρωματικών Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 – Τ.Κ. 106 77 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 16 Αυγ 19

 

Ανακοίνωση για Καταβολή Συμπληρωματικών Εφ’ άπαξ Βοηθημάτων 

Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ  Α' 67)  άρθρο 17. 


     1.    Από τον Ειδικό Λογαριασμό Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής Ε.ΛΟ.Α.Ν. υπ’ αριθ. 9/12-06-2019 αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :
                        α.   Η έγκριση, εκκαθάριση και αναπροσαρμογή των εφ’ άπαξ βοηθημάτων, από τον μήνα Ιούλιο 2019 και μετά, για τους αποστρατευθέντες οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ήτοι από την 01-07-2011 έως και την 31-07-2012, με βάση τα νέα μισθολογικά στοιχεία.
                        β.   Η έγκριση καταβολής των ανωτέρω συμπληρωματικών εφ’ άπαξ βοηθημάτων, σε συνάρτηση με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Ε.ΛΟ.Α.Ν. και τους στόχους του μηνιαίου Προϋπολογισμού Ε.ΛΟ.Α.Ν. που έχουν υποβληθεί στο Γ.Ε.Ν.. Η σειρά καταβολής των συμπληρωματικών εφ’ άπαξ βοηθημάτων περιόδου 01-07-2011 έως και 31-07-2012, θα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία αποστρατείας.
     2.    Επίσης, από τα στελέχη που αποστρατεύθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ασκήθηκαν αγωγές αποζημίωσης στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, επικαλούμενα την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων και οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε διάφορα δικονομικά στάδια,σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής Ε.ΛΟ.Α.Ν. υπ’ αριθ. 15/16-08-2019 αποφασίστηκε :
                        α.   Για όσες αγωγές έχουν ήδη ασκηθεί με κατάθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αλλά δεν έχουν συζητηθεί ακόμη, τα ενδιαφερόμενα στελέχη να κληθούν πριν την δικάσιμο εγγράφως και να τους ζητηθεί, όπως προσκομίσουν έγγραφη δήλωση παραίτησης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου από την αγωγή τους. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν να παραιτηθούν, ο Ε.ΛΟ.Α.Ν. θα πρέπει να χορηγήσει το προβλεπόμενο ποσό σύμφωνα με το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ  Α' 67) από 03-05-19 άρθρο 17, διότι έχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωση. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων αυτών όμως, θα υποβληθεί από τον Ε.ΛΟ.Α.Ν. προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο ένσταση εξόφλησης, με την παράσταση του εκπροσώπου εκ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τον Ε.ΛΟ.Α.Ν., όπου και θα κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά εξόφλησης.
                     β.     Για τις ήδη συζητηθείσες αγωγές, ο Ε.ΛΟ.Α.Ν να αναμείνει τη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου και να την εφαρμόσει κατά το διατακτικό της, διότι ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας δεν προβλέπει παραίτηση μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και να αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στους δικαιούχους.

                                                                 Αρχιπλοίαρχος (Ο)  Ιωάννης Λόντος ΠΝ 
                                                                                          Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Ν. 

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι
           
Σας κοινοποιείται η διαταγή του ΓΕΣ, που αφορά επιπρόσθετες παροχές της Τραπέζης Πειραιώς, στο προσωπικό και τις οικογένειες των ε.α στελεχών των ΕΔ.

Υποβολή αιτημάτων στα  Παραρτηματα Ε.Α.Α.Σ  μέχρι 10 Αυγ 2019.

Όσοι εκ των ενδιαφερομένων είχαν υποβάλει στο παρελθόν αιτήσεις, δεν απαιτείται επανυποβολή.