Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ για κατάργηση υποχρεωτικής εισφοράς και εγγραφής σε "Θεσμικές" Ενώσεις αποστράτων


Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ
Αναγεννήσεως 184
ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα
Ορεστιάδα  30  Oκτ.2018

Προς:κ.Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Κοιν.:κ.Αν.ΥΕΘΑ,κ.Υφυπουργο Εθν.Αμυνας

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικές εισφορές και  υποχρεωτική εγγραφή αποστράτων σε  Ενώσεις  Αποστράτων

Αξιότιμε κ.Υπουργέ
1.Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 1 του ΝΔ.1171/72 τακτικά μέλη των Ενώσεων καθίστανται υποχρεωτικά οι ε.α. αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές των ΕΔ, της χωροφυλακής και του λιμενικού σώματος που λαμβάνουν μέρισμα με τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. και υπόκεινται σε κρατήσεις επί του δικαιούμενου μερίσματος σε ύψος που καθορίζεται με απόφαση του ΥΕΘΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1%.
2. Οι κρατήσεις των μελών υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών γίνονται αυτόματα, αμέσως μόλις κάποιος καταστεί μερισματούχος ενώ η εγγραφή του στις Ενώσεις Αποστράτων προϋποθέτει την αίτησή του συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι παρατηρείται το οξύμωρο να γίνονται κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων από αποστράτους που δεν είναι μέλη τους, καθώς δεν υποχρεώνονται από κάποια διάταξη να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να καταστούν τακτικά μέλη τους.
3. Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας ενώπιον του νόμου και η εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων. Η επιλογή αυτή έχει ως θεμέλιο το άρθρο 2 του Συντάγματος το οποίο καθιστά πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος το οποίο αναφέρει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και την παρ. 4 του ιδίου άρθρου όπου τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες

4. Οι αρχές της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης κατοχυρώνονται σε πολλά διεθνή κείμενα και συμβάσεις, όπως π.χ. στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. (άρθρα 1 και 7), στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 2), στη Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων» της 7-3-1966 (Ν.Δ. 494/1970), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (άρθρο 14) και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 21). .
5. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 12 παρ 5, επιτρέπεται με νόμο η σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημοσίου ενδιαφέροντος (...) εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.
6 . Οι  Ενώσεις Αποστράτων δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες (εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημοσίου ενδιαφέροντος) που θα δικαιολογούσε αναγκαστική ένωση προσώπων και κατά συνέπεια το ΝΔ.1171/72 είναι αντισυνταγματικό. Παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ 1 του Συντάγματος περί ελευθερίας του ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας
7. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΤΕ (βλ. Σ.τ.Ε. Ολομ. 3198/1990, 2540/1999, 3942/2001) η ελευθερία της σωματειακής οργανώσεως των πολιτών, που απορρέει από την κατοχυρώνουσα το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι διάταξη του άρθρου 12 του Συντάγματος, περιλαμβάνει το δικαίωμα του καθενός από αυτούς να ιδρύει σωματείο, να μετέχει σε σωματείο της εκλογής του και να αποχωρεί ανεμποδίστως από αυτό. Περιλαμβάνει επίσης την ελευθέρως καθοριζόμενη από τα μέλη του, διά του οικείου καταστατικού, οργάνωσή του, στοιχείο της οποίας αποτελεί η οικονομική συνεισφορά τους για τη λειτουργία του σωματείου. Η ελευθερία εξ’ άλλου του πολίτη να μη μετέχει καθόλου σε σωματείο, που απορρέει από τη γενική ελευθερία του ατόμου, την οποία επίσης κατοχυρώνει το Σύνταγμα (άρθρο 5), αποκλείει τον εξαναγκασμό του να προβεί στην ίδρυση σωματείου ή να συμμετάσχει σε υφιστάμενο
8. Αντισυνταγματική είναι ακόμα και η απλή επιβολή οικονομικής επιβάρυνσης (εισφοράς) σε όλα αδιακρίτως τα μέλη μιας κατηγορίας προσώπων, υπέρ όλων ή ορισμένων από τα σωματεία που εμφανίζονται ως εκπρόσωποί τους. ΣΤΕ 3337/1975, σε Π.ΠΑΡΑΡΑ, Σύνταγμα 1975. Corpus, 1, 1982, 199.
9. Εφόσον το άρθρο 12. παρ 1 του Συντάγματος κάνει λόγω για δικαίωμα των Ελλήνων να συνιστούν ενώσεις και σωματεία, καθίσταται σαφές πως ούτε η σύσταση τέτοιων οργανισμών ούτε η συμμετοχή σε αυτούς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κρατικού καταναγκασμού. Αυτή η απαγόρευση της επιβολής υποχρεώσεως για συνένωση αποτελεί την αρνητική όψη του δικαιώματος ή αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σύμφωνα με την παραδοσιακή ορολογία.
10. Θέμα αρνητικής ελευθερίας της (μη) συνένωσης προκύπτει και σε σχέση με την υποχρεωτική συμμετοχή επαγγελματιών ή άλλων προσώπων σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή η μετατροπή υφιστάμενων σωματείων σε Ν.Π.Δ.Δ με υποχρεωτική και πάλι συμμετοχή. Σύμφωνα με τη νομολογία, απόφαση ολομέλειας του ΣΤΕ 2222/1981 κρίθηκε ότι αντίκειται στο άρθρο 12 Συντ. η μετατροπή (Α.Ν 628/1968) των σωματείων των εφέδρων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σωματειακούς καθαρά σκοπούς, τα οποία δεν ασκούν καμία δημόσια εξουσία, αλλά έχουν ως μέλη υποχρεωτικά σύμφωνα με τον Α.Ν 628/1968 τους εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες πολεμιστές και διοικούνται από πρόσωπα που ορίζονται απευθείας από όργανα της δημόσιας διοίκησης. Αποτέλεσμα της απόφασης του ΣΤΕ υπήρξε ο Ν.1301/82 σύμφωνα με τον οποίο (άρθ. 1) ιδρύθηκαν ενώσεις εφέδρων ως ΝΠΔΔ, χωριστά κατά τοπική περιφέρεια της χώρας με ανώτατη πανελλήνια ομοσπονδία, ενώ το άρθρο 3 παρ 2 προβλέπει ότι μέλη των Ενώσεων είναι οι έφεδροι σε εφεδρεία αξιωματικοί που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους.
11. Αντισυνταγματικό είναι και το άρθρο 14 παρ 2 του ν.1191/90 που προβλέπει την προνομιακή μεταχείριση μελών που είναι ε.α. ανώτατοι αξιωματικοί βαθμών Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, για τη θέση του προέδρου και αντιπροέδρου του ΔΣ. Η αρχή, άλλωστε, της ισότητος που κατοχυρώνεται από το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος επιβάλλει στον νομοθέτη να μην δημιουργεί ρήγματα στην καθολικότητα των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκτός εάν το ίδιο το σύνταγμα εισήγαγε προσόντα προς άσκηση κάποιου δικαιώματος ή εάν η εις βάρος κάποιου αναστολή ή στέρηση κάποιου ατομικού δικαιώματος επιτρέπεται. Το αντίθετο, η αναγνώριση δηλαδή της δυνατότητος να εισάγονται οι γενικές εξαιρέσεις από τον νομοθέτη, εκεί όπου το Σύνταγμα δεν διακρίνει ή απλώς σιωπά, θα άφηνε, κατ’ ουσίαν, ελεύθερο το πεδίο για την αναβίωση αυθαιρέτων διακρίσεων ενώπιον του νόμου και την δημιουργία πολιτών ιδιαιτέρων τάξων, ομάδων ή κατηγοριών (Ολ. ΣΤΕ 867/88).
 13.Επειδή
α. Τα ε.α. στελέχη των Ε.Δ ως ελεύθεροι πολίτες, απολαμβάνουν πλήρη συνταγματικά και πολιτικά δικαιώματα και έχουν το δικαίωμα να μετέχουν σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας και της κοινωνικής ζωής χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
β. Όλοι οι ε.α. αξιωματικοί που θέλουν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε αιρετό όργανο της πολιτείας συμμετέχουν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με κάθε άλλο πολίτη που δεν στερήθηκε των συνταγματικών του δικαιωμάτων.
γ. Η επιβολή νομικών περιορισμών, εξαιρέσεων ή και διακρίσεων, για την υποβολή των υποψηφιοτήτων ή την εκλογή των μελών του ΔΣ των Ενώσεων και των Παραρτημάτων καταστρατηγεί το αναφαίρετο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και την βασική αρχή της πλειοψηφίας που είναι η πεμπτουσία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Ο νομικά τεχνηέντως έλεγχος των ενώσεων και η φαλκίδευση των ίσων δικαιωμάτων των μελών αποτελεί ντροπή για το νομικό μας πολιτισμό και τη δημοκρατία.
 Σας παρακαλούμε όπως νομοθετήσετε  την κατάργηση της υποχρεωτικής κράτησης και της υποχρεωτικής εγγραφής από τους ε.α  συναδέλφους στις Ενώσεις  αυτές.Με τιμή
         Για το ΔΣΟ Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός   Γραμματέας

 Παναγιώτου Δημήτριος                                 Χαράλαμπος Καραγιάννης
    Ανθστης ε.α                                                           Ανθστης ε.α


Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940Αγαπητοί συνάδελφοι

Οι Ελληνες είμαστε παράξενος και παράτολμος λαός. Μεγαλουργούμε στις πιο δύσκολες συνθήκες και πάμε κόντρα στους φυσικούς νόμους και κανόνες.
Αλλιώς δεν εξηγείται πως στη μακραίωνη ιστορία μας πάρα πολλές φορές πετύχαμε το ακατόρθωτο και γράψαμε λαμπρή ιστορία.

Από τους 300 του Λεωνίδα μέχρι το ηχηρό ΟΧΙ στους Ιταλούς!

Εκεί  στα βουνά της Πίνδου ο ένδοξος Ελληνικός Στρατός,τα γενναία παλικάρια μας, κατατρόπωσαν τους Ιταλούς και τους έδειξαν πως η ψυχή μετράει πιο πολύ από όλα τα όπλα.
Ολη η Ελλάδα είχε γίνει μια γροθιά και έσπασε τα μούτρα του Μουσολίνι
και ανάγκασε τις πιο επίλεκτες στρατιές του να οπισθοχωρήσουν ατάκτως.

Να ακούν την ιαχή «ΑΕΡΑ» και να τρέμουν. Ο Ελληνικός Στρατός  με το θάρρος και την αυτοθυσία του  ενέπνευσε  τους άλλους λαούς, ακόμη και τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο οποίος δήλωσε ότι «από εδώ και πέρα δεν θα λέμε ότι οι Ελληνες πολεμούν σαν ήρωες αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Ελληνες».

Ας έχουμε πάντα σε μια άκρη του μυαλού μας τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου:
«Οσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι.
Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία».Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940

Εκ του Δ.Σ 

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σήμερα διέρευσε το νομοσχέδιο με το οποίο αποκαθίσταται το μισθολόγιο των στρατιωτικών όπως ίσχυε την 31-7-2012:
Με την προτεινόμενη παρ. 4 του άρθρου 1 καταργείται το μισθολόγιο που ίσχυσε από 1-8-2012 έως 31-12-2016 με βάση το Ν.4307/14, οπότε όλες οι αποδοχές (βασικός μισθός, ΕΧΥ, επιδόματα) επανέρχονται στα προηγούμενα επίπεδα.
Η αναδρομική κατάργηση αυτού του μισθολογίου έχει συνέπειες σχεδόν σε όλες τις παροχές που δικαιούνται οι απόστρατοι, καθώς αυτές υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές πριν από τη διαγραφή.

Α. ΣΥΝΤΑΞΗ
Με το Ν.4387 αποσυνδέθηκαν οι συντάξεις των αποστράτων από το μισθολόγιο των εν ενεργεία και για αυτό το λόγο δεν έγινε αναπροσαρμογή των παλαιών συντάξεων από 1-1-2017 που εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο με βάση τους διοικητικούς βαθμούς.
Όμως η πρόσφατη απόφαση αφορά την αναδρομική ακύρωση του παλαιού μισθολογίου της 1-8-2012, δηλαδή θεωρείται ότι αυτό το μισθολόγιο δεν υπήρξε ποτέ.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να αλλάξουν αναδρομικά οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν τη διαγραφή (έκδοση νέου ΦΔΜ από την υπηρεσία) και να επανακαθοριστούν οι συντάξεις όλων των αποστράτων, άσχετα από την ημερομηνία διαγραφής.
Με την αποκατάσταση του μισθολογίου αυξάνεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης όλων των συντάξεων, ως κάτωθι:
1. Διαγραφή / παραίτηση μέχρι 30-6-2016
Οι συντάξιμες αποδοχές του τελευταίου μήνα αυξάνονται κατά 5~7% περίπου (ανάλογα με το μισθολογικό βαθμό, τα έτη και την προέλευση), άρα η ακαθάριστη σύνταξη θα αυξηθεί επίσης κατά 5~7% διότι είναι ευθέως ανάλογη του τελευταίου μισθού.
Όμως η πληρωτέα σύνταξη θα αυξηθεί πολύ λιγότερο (περίπου 0~3% ανά περίπτωση) λόγω των μνημονιακών μειώσεων, οι οποίες μεσοσταθμικά αυξάνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τη σύνταξη.
Θα υπάρξουν βεβαια και περιπτώσεις όπου ορισμένοι θα δικαιούνται μικρότερο πληρωτέο όταν αυξηθεί η μικτή σύνταξη

2. Διαγραφή / παραίτηση μετά την 1-7-2016
Η αύξηση της ακαθάριστης σύνταξης θα είναι πολύ μικρή σε αυτή την περίπτωση, διότι η αναλογική σύνταξη εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002 (15 έτη περίπου), ενώ η αναδρομική αύξηση του μισθολογίου αφορά μόνο 4,5 έτη (2012 ~ 2016).
Οπότε ο μέσος όρος αποδοχών και κατά συνέπεια η αναλογική σύνταξη αυξάνεται μόνο κατά 1,5~2%, άρα το άθροισμα [βασική + αναλογική] που είναι η συνολική νέα σύνταξη θα αυξηθεί περίπου 1~1,5%.
Β. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1. Τα στρατιωτικά μερίσματα από ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ δεν μεταβάλλονται όταν αλλάζει το μισθολόγιο, διότι υπολογίζονται με βάση πίνακες μεριδίων που εξαρτώνται από τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό (όχι τις αποδοχές).
Γ. ΕΦΑΠΑΞ
Όλα τα εφάπαξ με διαγραφή από 1-8-2012 έως 31-12-2016 πρέπει να επανεκδοθούν λόγω αποκατάστασης του μισθολογίου:
1. Τα στρατιωτικά εφάπαξ (ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ), το εφάπαξ ΤΠΑΣ της τ.Χ/Φ και το ΤΑΛΣ του λιμενικού θα αυξηθούν κατά 5~7%, διότι είναι ευθέως ανάλογα με τις αποδοχές του τελευταίου μήνα.


α. Άρα εάν η διαγραφή είναι μετά την 1-8-2013 (συμπλήρωση πλήρους έτους από 1-8-2012) το εφάπαξ αυξάνεται κατά 5~7%, ακριβώς όσο αυξάνονται οι αποδοχές μετά την αποκατάσταση.
β. Για διαγραφή από 1-8-2012 έως 1-8-2013 το εφάπαξ αυξάνεται σταδιακά κατά 0~6% ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής.

ΠΗΓΗ:enstoloi.net

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη

Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει από σήμερα σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. 
Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων. 
Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.
Αξίζει να επισημανθεί, ότι κυρίαρχος προσανατολισμός του Φορέα παραμένει η συνεχής και διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών του προς τους πολίτες και η απλούστευση των διαδικασιών. ΠΡΟΣΟΧΗ.ΒΑΖΟΥΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟ ΑΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ(δεν επιλεγουμε ΟΠΑΔ και ΙΚΑ)και  περιφερειακή υπηρεσία επιλέγουμε ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) -> Γενικό Λογιστήριο του Κράτους !!!              ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟ Β ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 1,(υποπαράγραφος β.4),του Ν.4093/2012 καταργήθηκαν από 1η Ιαν.2013 οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2592/1998 για την χορήγηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα  καθώς και του επιδόματος αδείας. Σύμφωνα με τις υπ.αριθμ.2192-2196/2014 αποφάσεις  του ΣτΕ ,οι διατάξεις του ανωτέρου Ν.4093/2012 κρίθηκαν εξ ολοκλήρου αντισυνταγματικές  και ανίσχυρες, εντούτοις ,μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκαν από τη Διοίκηση.ΑΙΤΟΥΜΑΙ να γίνει δεκτή η αίτησή μου,να μού αποδοθούν          οι κρατήσεις των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας από 1η Ιαν.2013 μέχρι σήμερα.και να  μου καταβάλλει η διοίκηση εφεξής τα προβλεπόμενα εν λόγω επιδόματα.ΠΡΟΣΟΧΗ!!ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
AΠΟ ΤΗΝ 30η ΟΚΤ.2018 ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΣΑΕΜΘ: θα το απόψε κάψουμε κυρ Στέφανε...Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΣΑΕΜΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΛΠ

Μετά από τηλεφωνήματα συναδέλφων - με αφορμή την πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία κρίθηκε παράνομη η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα αδείας σε συνταξιούχο και στην οποία απόφαση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε έφεση,- για το αν θα πρέπει να υποβάλουμε αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει απεσταλμένο στα e mail των μελών μας συνημμένο  υπόδειγμα «Αίτησης-Όχλησης» προς το ΝΣΚ, για όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να τη χρησιμοποιήσουν ως υπόδειγμα,εάν το αποφασίσουν.
2. Διάφοροι δικηγόροι άρχισαν να αποστέλλουν ενημερωτικά έντυπα και μηνύματα, για να κινήσουν την παραπάνω διαδικασία, καθώς και για μελλοντικές ενέργειες για «εργολαβικές αγωγές», φυσικά με το «αζημίωτο».Καθώς επίσης και κάποιες "θεσμικές" ενώσεις αποστράτων,για να στέλνουν πελατεία σε συγγενικά τους πρόσωπα-δικηγόρους παροτρύνουν τους συνάδελφους σε παρόμοιες ενέργειες!!

3. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι:
α. Η ισχύς της αίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες, ακόμα και αν δεν απαντήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου ξεκινά και πάλι η παραγραφή και δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση.
β. Η αίτηση από μόνη της αφορά στην υπενθύμιση της απαίτησης προς την πολιτεία και χωρίς να ακολουθήσει αγωγή δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αν κάποιος δεν προτίθεται να συνεχίσει τη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα ή άλλων οικονομικών απαιτήσεων με αγωγή μέσω δικηγορικού γραφείου, η μόνη χρησιμότητα της Αίτησης έγκειται στην όχληση της πολιτείας.
γ. Η υποβολή της αίτησης δεν απαιτεί δικηγόρο ή κάποιο κόστος.
δ. Είναι γεγονός ότι η αθρόα υποβολή αιτήσεων προς το ΝΣΚ, είναι μοχλός πίεσης προς την πολιτεία, κάτι που έγινε και στο παρελθόν.
ε. Η διεύθυνση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι:
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Ακαδημίας 68 και Χαρ. Τρικούπη
ΤΚ 106 78 ΑΘΗΝΑ

4. Μετά από τα παραπάνω, το κάθε μέλος μας, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα, μπορεί να ενεργήσει αναλόγως.

5. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Για το Δ.Σ ΠΣΑΕΜΘ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Πρόεδρος ΠΣΑΕΜΘ Δημ. Παναγιώτου: ''Πολλοί Στρατιωτικοί νομίζουν ότι θα πάρουν μια βαλίτσα χρήματα''Του Ηλία Προύφα

Για το πολύ σημαντικό θέμα της επιστροφής δώρων και αναδρομικών, μίλησε στο kranosgr, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αποστράτων ΕΜΘ, Δημήτρης Παναγιώτου
Χωρίς να ''μασήσει'' τα λόγια του αναφέρθηκε από το Διδυμότειχο όπου τον συναντήσαμε προχθές Δευτέρα και σε φλέγοντα θέματα, που απασχολούν το θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας, όπως η παρακράτηση του 2%ΠΗΓΗ:kranosgr

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Ε.Α.Α.Σ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ


 
Αναφορικά με το θέμα της καταβολής ή μη των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, τα οποία έχουν καταργηθεί από 1-1-2013 με το Ν 4093/2012, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που να επιλύει το ζήτημα της συνταγματικότητας αυτής της περικοπής για τα ειδικά μισθολόγια.
Όσες θετικές δικαστικές αποφάσεις έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί αφορούν άλλη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και όχι αυτή των ειδικών μισθολογίων που ανήκουν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι.
Μάλιστα έχει διατυπωθεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 989/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, και η αγωγή για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα έχει εισαχθεί στην Επταμελή σύνθεση του ΣΤ' Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο ‘Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων' για το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω της  σπουδαιότητάς της. Εκκρεμεί δε η έκδοση απόφασης.
Κατά συνέπεια, και εις αναμονή της δημοσίευσης της αποφάσεως της Επταμελούς Συνθέσεως του ΣΤ' Τμήματος του ΣτΕ, οι συνάδελφοι δεν χρειάζεται να προστρέξουν για άσκηση σχετικής αγωγής και μάλιστα μέχρι την 31-12-2018.
Μπορούν οι ίδιοι  να καταθέσουν σχετική αίτηση για την καταβολή τους, απευθείας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διακόπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παραγραφή των αξιώσεών τους.
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ
Δικηγόρος Αθηνών Α.Μ Δ.Σ.Α 32449
Δελφών 5, 106 80, Αθήνα
Τηλ.: 210 - 38 00 628 Fax: 210 - 38 00 629
Κιν: 6978 - 154 814
site: www.karanisa.gr

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Α.Α.Σ

1.    Σας γνωρίζουμε ότι  θα πρέπει να υποβληθούν στα κατά τόπους Παραρτήματα  ΕΑΑΣ, μέχρι 23  Οκτ 2018, τα στοιχεία των αριστούχων μαθητών Γ΄ Λυκείουτέκνων των μελών της Ε.Α.Α.Σ , προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση και τη διάθεση του ανάλογου ποσού.


2.    Ως βαθμολογία για τη βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1

3.    Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φ/Α Ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΣ
β. Δύο Φ/Α Απολυτηρίου δικαιούχου επικυρωμένο
γ. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου μαθητή
δ. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας γονέα
ε. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος  ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.
στ. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.
ζ. Φ/Α ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

4.    Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων για την πληρότηταορθότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτά.

5.    Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων οι γονείς ή ο γονέας αποστρατεύθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

6.    Οι μαθητές Β΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2017-2018, επί του παρόντος θα βραβευθούν ΜΟΝΟ με έπαινο, λόγω μη χρηματοδότησης από τη στρατιωτική υπηρεσία. Γι’ αυτούς, η Ε.Α.Α.Σ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια  εξοικονόμησης χρημάτων εξ ιδίων πόρων, προκειμένου να τους επιβραβεύσει με ένα αξιοπρεπές ποσό, σε βάθος χρόνου.

7.    Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω και την έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών, μέχρι 23 Οκτ 2018.

8.    Συνημμένα αποστέλλουμε στα email των μελων μας,έντυπο «Αιτήσεως (μαθητή ή γονέα) για Βράβευση Αριστούχου) και οδηγίες συμπλήρωσης.


Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Α.ρ Αποφασης Ειρηνοδικειου Ορεστιάδος  13/2013 (6-12-2013)
E-mail:   psaemth.gr@gmail.com και   Site: www.emth.gr  Αναγεννήσεως 184,Ορεστιάδα,ΤΚ 68200 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ      


              

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ ,  παρότι ότι διαδίδεται είναι ακόμα σενάρια και δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί το θέμα της επιστροφής των αναδρομικών μιας και δεν υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο(Φ.Ε.Κ ,εγκύκλιος κ.λ.π) για το πότε θα γίνει η επαναδιαμόρφωση των συντάξεων μας και πως θα μας καταβληθούν τα αναδρομικά, θεωρεί σκόπιμο να  ενημερώσει τα μέλη του περιληπτικά.

Όσοι έχουμε συνταξιοδοτηθεί πριν τον Αύγουστο του 2012, πρέπει να μας επαναδιαμορφώσουν τις συντάξεις μας και να μας χορηγήσουν αναδρομικά από 1/8/2012 μέχρι 31/10/2018(75 μήνες).

           Το μηνιαίο ποσό(ακαθάριστο) που δικαιούμαστε προκύπτει από τη διαφορά του ποσού της βασικής σύνταξης του μηνός Ιουλίου 2012 με το ποσό της βασικής σύνταξης μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ποσά που αναγράφονται στα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα του ΓΛΚ, το δε συνολικό ποσό που θα προκύψει, θα υποστεί τις μειώσεις των Ν.4024/2011, N.4051/2012 και Ν.4093/2012 και τις κρατήσεις Φ.Ε., περίθαλψης, Ε.Α.Σ. και Έκτακτης Εισφοράς, συνολικά κατά 70% περίπου.

Όσοι από σας έχετε αποστρατευτεί-συνταξιοδοτηθεί από 1/8/2012 και μέχρι 30/6/2016 θα πρέπει να σας επαναδιαμορφωθεί η σύνταξή σας και να σας χορηγηθούν αναδρομικά από την ημερομηνία της συνταξιοδότησης σας μέχρι 31/10/2018 (χ μήνες).

           Όσοι από σας έχετε αποστρατευτεί, π.χ. Ιανουάριο του 2015, τα αναδρομικά από 1/8/2012 έως Ιανουάριο του 2015 θα σας χορηγηθούν από το ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ ,ΓΕΑ/ΟΛΚΑ, ΓΕΝ  και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από το ΓΛΚ..
                               


                                                                                                                 8 Οκτ.2018

Για το Δ.ΣΠαναγιώτου Δημήτριος                                                       Καραγιάννης Χαράλαμπος
    Πρόεδρος                                                                              Γραμματέας