Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Αποφαση Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) 2018

Νέα απόφαση εκδόθηκε για την χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

Σύμφωνα με την απόφαση για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα, η τιμή μεριδίου βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190€
Η δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από έσοδα του ΜΤΣ και χωρίς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργώνΣτις 8-6-2018 εκδόθηκε η εγκύκλιος η οποία διευκρινίζει το θέμα της αναγνώρισης διπλών χρόνων υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία και εξάμηνα επικινδυνότητας).

Η εγκύκλιος αυτή βελτιώνει κατά πολύ τις ισχύουσες διατάξεις και μειώνει σημαντικά το κόστος αυτών των αναγνωρίσεων.

 

Α. Μάχιμη πενταετία Σωμάτων Ασφαλείας

Η αναγνώριση της πενταετίας συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις Ν.3865/10, άρθρο 22, παρ. 3

δηλαδή με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι κόστος 39,87 € / μήνα = 2.392,20 € (για 60 μήνες).

Β. Μάχιμη πενταετία στρατιωτικών και εξάμηνα επικινδυνότητας

Β.1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2017

Μέχρι πρόσφατα οι εισφορές των αναγνωριζόμενων στο διπλάσιο χρόνων υπολογιζόταν με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Δηλαδή εάν η αίτηση αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας για τα έτη 1996~2000 γινόταν το 2017, τότε οι εισφορές υπολογίζονταν με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του 2017 (σύνολο ακαθάριστων αποδοχών νέου μισθολογίου).

Πλέον η αναγνώριση θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό εισφορών και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν έλαβε χώρα η σχετική υπηρεσία, οπότε στο ανωτέρω παράδειγμα για την 5ετία οι εισφορές θα είναι ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 1996~2000 (με το μισθολόγιο που ίσχυε τότε)  .

Έτσι το κόστος αναγνώρισης μειώνεται σημαντικά (στα επίπεδα του κόστους της 5ετίας στα σώματα ασφαλείας) για 3 λόγους:

α. Υπολογίζεται με βάση τον αρχικό (πολύ μικρότερο) διοικητικό & μισθολογικό βαθμό που ίσχυε όταν έλαβε χώρα η πενταετία.

β. Πριν το 2017 οι συντάξιμες αποδοχές παλιών ασφαλισμένων ήταν αρκετά μικρότερες από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές.

γ. Οι μισθοί σε απόλυτα νούμερα (σε ευρώ) ήταν πολύ μικρότεροι 15 ~ 20 χρόνια πριν.

Β.2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2018

α. Σιωπηρή αποδοχή αναγνώρισης: Εάν ΔΕΝ υποβληθεί αίτηση περί ΜΗ διπλού υπολογισμού υπηρεσίας οι εισφορές παρακρατούνται αυτόματα από την υπηρεσία, σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο.

β. Μεταγενέστερη αναγνώριση: Εάν ΕΧΕΙ υποβληθεί αίτηση περί ΜΗ διπλού υπολογισμού υπηρεσίας και στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγνώριση της, οι σχετικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Γ. Παράδειγμα υπολογισμού εισφορών

Απόφοιτος ΣΣΕ με κατάταξη το 1992 που υπηρέτησε τη μάχιμη πενταετία την περίοδο 1996-2000 (αμέσως μετά την ονομασία σε αξκό), για την αναγνώριση πενταετίας θα χρειαστεί να πληρώσει εισφορές 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών Ανθλγού / Υπλγού που λάμβανε κατά την περίοδο 1996-2000, οι οποίες ήταν:

Μέσος βασικός Υπλγού (1998) –> 186.900 δραχμές = 548,50 €

Μέσο χρονοεπίδομα 12% (1998) –> 22.428 δραχμές = 65,82 €

Συντάξιμες αποδοχές ( 548,50 + 65,82 ) = 614,32 € x 6,67% (εισφορά) = 40,98 € / μήνα = 2.458,80 € (για 60 μήνες).

Μετά το 2002 στις συντάξιμες αποδοχές προστέθηκε ποσό 176 € και μετά το 2005 προστέθηκε και το επίδομα ειδικών συνθηκών.

Όπως φαίνεται από το ανωτέρω τυπικό παράδειγμα, το κόστος αναγνώρισης πενταετίας και εξαμήνων επικινδυνότητας μειώνεται σημαντικά σε σχέση με όσα ίσχυαν πριν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισφορές αναγνώρισης εκπίπτουν από την φορολογία, το πραγματικό κόστος αναγνώρισης είναι μικρότερο κατά 22 ~ 29% από το ονομαστικό ποσό, όπως αναλύεται στο κάτωθι άρθρο:

Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις είναι 22 ~ 29% φθηνότερες
Επίσης τα διπλά έτη λαμβάνονται υπόψη μόνο για την αύξηση των συντάξιμων ετών (δηλαδή του ποσοστού αναπλήρωσης) και δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά, διότι οι πρόσθετες εισφορές δεν λαμβάνονται υπόψη στις αποδοχές.
Μετά τα παραπάνω δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για να μην αναγνωριστούν και η μάχιμη πενταετία και τα εξάμηνα επικινδυνότητας (όσοι έχουν). Το σημαντικά μειωμένο κόστος (30 ~ 35 € / μήνα), σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα (αύξηση αναλογικής σύνταξης 1,5 ~ 2% για κάθε έτος αναγνώρισης) καθιστά μονόδρομο την επιλογή της αναγνώρισης. Έτσι κι αλλιώς για υπηρεσία μέχρι και το 2017 η αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε (ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση) χωρίς να μεταβληθεί το κόστος, αφού θα ληφθεί υπόψη το ποσοστό εισφορών και ο μισθός που ίσχυε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία με το νέο κόστος αναγνωρίσεων, αλλά επειδή οι εισφορές ανατρέχουν σε προηγούμενες δεκαετίες (πριν καν θεσπιστούν οι μισθολογικές προαγωγές) εννοείται ότι το εμφανιζόμενο κόστος είναι ενδεικτικό.

Επισήμανση: Η εγκύκλιος αναφέρεται αποκλειστικά στους διπλούς χρόνους υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία και εξάμηνα) και δεν αφορά άλλους αναγνωριζόμενους χρόνους (όπως θητεία, ΑΕΙ, πρόσθετη τριετία Ν.3865/10 κλπ).

Πιθανότατα θα ακολουθήσει στο μέλλον άλλη εγκύκλιος που θα καθορίζει τις εισφορές αναγνώρισης σε αυτές τις περιπτώσεις.ΠΗΓΗ:enstoloi

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Εγκύκλιος με συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών.

1. «Ο υπολογισμός διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων», δηλαδή ο υπολογισμός του συντελεστή αναπλήρωσης γίνεται για ΟΛΑ τα συντάξιμα έτη, ). Επισημάνεται ότι περιλαμβάνονται και τα 5 έτη εκστρατείας, με θετικό αντίκτυπο στον υπολογισμό της σύνταξης για την συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων.
  2. Περιελήφθη η αναγκαία διάταξη, ώστε να είναι σαφές το θέμα των εισφορών. Αναφέρει λοιπόν η εγκύκλιος « Σημειώνουμε ότι αν πρόκειται για διορισμένους έως 30.09.1990, αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών. »
  3. Αφορά μεγάλος μέρος εν ενεργεία συναδέλφων, αλλά και εν αποστρατεία. Για αναγνώριση συντάξιμων ετών όσων διορίστηκαν μετά τις 30/9/1990, προβλεπόταν να υπολογίζεται η αντίστοιχη εισφορά με τα ποσοστά που ισχύουν την ημερομηνία αίτησης αναγνώρισης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τεράστια και ασύμφορη οικονομική επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο.» Δηλ. η εισφορά πλέον θα υπολογίζεται με ότι ίσχυε την περίοδο που εκτελέσθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία που αναγνωρίζεται, δηλ. κατά πολύ χαμηλότερες εισφορές.

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις συνταξιούχων

Προς διευκολυνση των μελων μας , διευκρινίζονται τα εξής:

Από σήμερα το πρωί είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων. Δεν απαιτείται η προσέλευση των φορολογουμένων στις ΔΟΥ.
Οσοι υπέβαλαν δήλωση με βάση τα μη ορθά στοιχεία, θα πρέπει να ελενξουν οτι έχει εκδοθεί από το ΓΛΚ νεότερη βεβαίωση αποδοχών και συντάξεων, προκειμένου να προβούν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
Οι υπόχρεοι σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης θα δουν στη σχετική εφαρμογή, μέσω του ιστοτόπου της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, προσυμπληρωμένα τα νέα διορθωμένα στοιχεία. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η νέα εκκαθάριση του φόρου.
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εμπρόθεσμα επέχει θέση αρχικής δήλωσης και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνει το φορολογούμενο με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Eγγραφο του ΕΦΚΑ για τους συνταξιουχους που εργαζονται και δεν το δηλωνουν

Με έγγραφό του ο ΕΦΚΑ ενημερώνει τους αρμόδιους υπαλλήλους του για το πρόστιμο που επιβάλλεται στους συνταξιούχους που εργάζονται, αλλά... ξέχασαν να το δηλώσουν στους φορείς κύριες και επικουρικής ασφάλισης
Σύμφωνα, με το έγγραφο του ΕΦΚΑ, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής εκ μέρους του συνταξιούχου της προβλεπόμενης δήλωσης προς τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καταλογίζεται εις βάρος του το ποσό που έπρεπε να παρακρατηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του, βαρυνόμενο με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

Οι "ξεχασιάρηδες" λοιπον ας το εχουν υποψιν τους.

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
      
Αγαπητοί μαθητές,

Ο αγώνας και οι κόποι σας, βρίσκονται στο τελικό στάδιο με τίς πανελλαδικές εξετάσεις που καλείστε να εξεταστείτε στις επόμενες μέρες. Ένας αγώνας που ξεκίνησε για εσάς και τους γονείς σας   πριν μερικά χρόνια  και κορυφώνεται τις επόμενες μέρες.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις, είναι το πιο σημαντικό στάδιο  της μαθητικής ζωής και  αποτελούν το εισιτήριο, για την μετέπειτα πορεία σας  στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Φυσικά η είσοδος στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ  δεν είναι η μοναδική και τελευταία ευκαιρία της ζωής σας για να κάνετε πράξη όλα όσα έχετε ονειρευτεί. Και βέβαια στη ζωή σας θα έχετε πολλές ευκαιρίες για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας

Με επιμονή,  αποφασιστικότητα, οργάνωση,  δουλειά και  πάνω από όλα πίστη στις δυνάμεις σας  θα κατακτήσετε σίγουρα τους στόχους πού έχετε βάλει.

Σας ευχόμαστε από καρδιάς Υγεία, Δύναμη, Κουράγιο, Υπομονή, Επιμονή και Καλή Επιτυχία στους στόχους σας. Οι γονείς σας να έχουν δύναμη και να σας στηρίζουν σε όλες τις επιλογές σας.
Για το Δ.Σ
Παναγιώτου Δημήτριος                                          Καραγιάννης Χαράλαμπος
  Πρόεδρος                                                                       Γραμματέας

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

«Μαύρη επέτειος» σήμερα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453.Δεν ξεχνάμε!!

Συμπληρώνονται σήμερα 565 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα, την «μαύρη επέτειο» της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, το 1453 και η σκέψη όλων μας είναι περισσότεροι από ποτέ στην Βασιλεύουσα. 


Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Απαίτηση διακοπής παρακράτησης 0,20 ευρω

Την υποβαλλουμε οσοι δεν την εχουμε υποβαλλει ΑΜΕΣΑ στο ΓΛΚ και εξακολουθουν να εχουν κράτηση 0,20 ευρω το μηνα,διότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε καποιους που ΔΕΝ εκπροσωπούν τους ΕΜΘ!!

Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ για απαράδεκτη και προνομιακή μεταχείρηση Ν.Π.Ι.Δ

 Διαβάζοντας την εγκυκλιο βλέπουμε οτι  δινουν στην Π.Ο.Σ 100 χιλιαρικα,χωρις να υπαρχει αποφαση αν τηρει τις προυποθέσεις και αν τα δικαιουται!!Εκει ειναι το προβλημα και το αισχρο της υποθεσης!!Τι αριθμο συνταξιουχων μελων εχει δηλωσει στην αιτηση της;Ειναι η Π.Ο.Σ συνταξιουχική οργάνωση;Ποιους εκπροσωπει;Ποτε εγιναν η αιτησεις ;Γιατι τα υπόλοιπα ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ αποστράτων δεν ελαβαν ενημέρωση;ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ 0,20 by PSAEMTH on Scribd

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Νέα προγράμματα συμβολαίων εταιρίας κινητής τηλεφωνίας WIND για ΓΕΣ !

Ενημερώνουμε τα μέλη μας και όχι μόνο ότι υπογράφηκε νέα σύμβαση μεταξύ του 487 ΤΔΒ και της κινητής WIND . Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με τα κατά τόπους καταστήματα της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της μέριμνας προσωπικού υπογράφηκε κατόπιν διαγωνισμού, νέα σύμβαση μεταξύ του 487 ΤΔΒ και της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας WIND, για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) κινητής τηλεφωνίας του Σ.Ξ.

Η υπόψη σύμβαση, παρέχει προνομιακές τιμές στους συνδρομητές της εν λόγω εταιρίας, μέσω διαφόρων προγραμμάτων και απευθύνεται στα στελέχη του Σ.Ξ.

Wind by PSAEMTH on Scribd

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Δελτίο συλλυπητηρίων για τον χαμό ε.ε συναδέλφου.Το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ εκφράζει τα  πιο θερμά του συλλυπητήρια και την συμπαράστασή του ,στους οικείους του συναδελφου μας ε.ε ΕΜΘ Αλχία(ΤΘ)  Τερζίδη Δημήτριου μέ καταγωγή απο τον Εβρο , που υπηρετούσε σε Μονάδα της 80 ΑΔΤΕ στην Κω, για τον ξαφνικό χαμό το.


Εκ του Δ.Σ

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

19η Μαΐου: Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων

Ολόκληρος ο Ελληνισμός,σήμερα, έχει το βλέμμα στραμμένο στις σκληρές σελίδες της ιστορίας, θρηνεί τους νεκρούς του, τις 353.000 ψυχές, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, θεματοφύλακες μιας πατρίδας που ακόμη και σήμερα ζει στην μνήμη των απογόνων τους.
"Η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο."


Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το θέμα των διπλών εισφορών

Απάντηση στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσμου- Χρυσή Αυγή, κ. Αντώνιος Γρέγος σχετικά με το θέμα των διπλών εισφορών

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Δελτίο συλλυπητηρίων για τον χαμό ε.ε συναδέλφου.

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ εκφράζει τα  πιο θερμά του συλλυπητήρια και την συμπαράστασή του ,στους οικείους της συναδελφου μας ε.ε ΕΜΘ Ανθστού(ΠΖ)  Αδαμουδη Ακυλινας για τον ξαφνικό χαμό της.

Η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα 7-5-2018 στις 17:00 στο κοιμητήριο του χωριού Αδάμ Ζαγκριβερίου Θεσσαλονίκης.

Καλουνται οι ε.ε και ε.α  συνάδελφοι που διαμένουν στην περιοχή ,να δώσουν το παρόν στο τελευταίο αντίο της συναδέλφου.Ο σύλλογος μας απέστειλε στεφάνι στην κηδεία της συναδέλφου.

Εκ του Δ.Σ

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Καθορισμός αποζημίωσης μελων ΔΣ και Διευθυνοντα Συμβουλου Ενωσεων Αποστρατων ΑξκωνΕκδόθηκε η ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  που καθορίζει την αποζημίωση των Προέδρων, Αντιπροέδρων, και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και όλων των οργάνων των Ενωσεων Αποστράτων καθως και των Διευθυνοντων Συμβουλων αυτων.

Οπως αντιλαμβάνεστε,ολοι αυτοι που ασχολουνται με την διοικηση των Ενωσεων Αποστράτων ,εχουν οικονομικά ανταλάγματα,και φυσικά δεν το κάνουν αφιλοκερδώς.Αν προσθέσουμε και τις αποζημιώσεις οδοιπορικών εξόδων και αλλες παροχές σε χρήμα που λαμβάνουν,καταλαβαίνετε πολυ καλά οτι συμπληρώνουν το οικογενειακό τους εισόδημα με ενα σεβαστο για τις μερες μας ποσο ,με την ενασχόλησή τους αυτή.

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Εκτυπωση Ετήσιων Βεβαιώσεων ΜΤΣ Φορολογικού Έτους 2017

Σας ενημερώνουμε  ότι είναι διαθέσιμη η υπηρεσία λήψης των ετήσιων βεβαιώσεων για φορολογική χρήση του οικονομικού έτους 2017.
            Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγοντας τον παρακατω σύνδεσμο

 https://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/

μεταφέρονται στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ.

Ως διαπιστευτήρια ταυτοποίησης  χρησιμοποιούμε  τον Αριθμό Λογαριασμού ΙΒΑΝ , τον ΑΦΜ, και τον ΑΜΚΑ.εισαγουμε  σωστα τον Κωδικο Οπτικης Επιβεβαιωσης που βλεπουμε και παταμε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
                                                          

                           Μετα παταμε οπως παρακατω(κοκκινο βελακι)και βλεπουμε την ετησια βεβαιωση σε pdfΣε καποιους αν δεν εμφανιζεται η βεβαιωση,ας κανουν υπομονη διοτι η εφαρμογη μαλλον ενημερωνεται σταδιακα.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου του Βουλευτή Α’ Αθηνών, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, αναφορικά με την ασυνεννοησία των Υπουργών για θεμα ΕΜΘ

 Δελτίο τύπου του Βουλευτή Α’ Αθηνών, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, αναφορικά με την ασυνεννοησία των Υπουργών κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σχετικά με το ζήτημα διπλών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜΠέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Μετά  και  την  πρόσφατη  εγκύκλιο που  κοινοποιήθηκε από  το  Υπουργείο  Εργασίας  (Αρ.πρωτ:  Φ.80000/οικ. 12151/274/19-3-2018), με την οποία παρέχονται οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απα- σχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε το τοπίο σχετικά με την απασχόληση, υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων. Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική  ως  προς  την  εφαρμογή  του  νόμου  και  πριν  την ανάληψη εργασίας από συνταξιούχο, θα πρέπει να μελετάται με προσοχή η ισχύουσα νομοθεσία, ενώ καλό είναι για την έναρξη  και  την  παρακολούθηση  της  δραστηριότητάς  του, να απευθύνεται σε έγκυρο και υπεύθυνο λογιστή-φοροτεχνικό, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.

1.Ποιους καταλαμβάνουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 που αφορά απασχολούμενους - εργαζόμενους συνταξιούχους και τις επιπτώσεις στη σύνταξή τους; Καταλαμβάνουν τους συνταξιούχους  λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου (13/5/2016) και προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

2.Ποιους δεν καταλαμβάνουν οι ανωτέρω διατάξεις του απασχολούμενου συνταξιούχου; Όσους αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμη και αν αποκτούν εισόδημα.  Όσους αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία  είτε  λαμβάνουν  αμοιβές  που  δεν  υπόκεινται  βάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές (π.χ έξοδα κίνησης, έξοδα παράστασης) ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξης. Όσους λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα. Όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 13/5/2016 και ανέλαβαν δραστηριότητα  ή  εργασία  πριν  από  την  ημερομηνία  αυτή (‘’παλαιοί’’ εργαζόμενοι συνταξιούχοι). Οι  συνταξιούχοι  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας  οι  οποίοι, ανεξάρτητα  από  το  χρονικό  σημείο  ανάληψης  εργασίας μετά την συνταξιοδότηση, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, για τους οποίους εφαρ- μόζεται το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.

3.Σε ποιάς μορφής εταιρείες μπορεί να συμμετέχει ένας συνταξιούχος και με ποιες ιδιότητες, ώστε να μη προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής του στον ΕΦΚΑ και να μην έχει επιπτώσεις στη σύνταξή του; Μέτοχος Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) εφόσον δεν είναι και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) με ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Εταίρος Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) εφόσον δεν είναι διαχειριστής. Μέλος Δ.Σ. σε Α. Ε. με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μέχρι 3%. Μέλος Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) εφόσον δεν εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Μέλος Σωματείου, Ιδρύματος και γενικά νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε  όλες  τα  ανωτέρω  περιπτώσεις,  οι  συνταξιούχοι  δεν έχουν καμία επίπτωση στη σύνταξή τους, ακόμη και αν αποκτούν εισόδημα από την δραστηριότητά τους.

 4.Τι ισχύει για τους αμειβόμενους συνταξιούχους με Τίτλο Κτήσης (Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης); Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4509/2017, όσοι αμείβονται με τίτλο κτήσης (απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, επομένως εμπίπτουν στις δια- τάξεις του απασχολούμενου συνταξιούχου. Εκκρεμεί υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει την έναρξη εφαρμογής και λοιπές λεπτομέρειες.


5.Για ποιες αποδοχές υφίσταται από την ισχύουσα νομοθεσία δυνατότητα  παραίτησης  του  δικαιώματος  είσπραξης  και  επομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου του απασχολούμενου συνταξιούχου; Αναμένεται σχετική εγκύκλιος λεπτομεριακής οριοθέτησης των κατηγοριών αυτών.

6.Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στο εξωτερικό συνταξιούχους; Για  όσους εργάζονται σε χώρα εκτός Ε.Ε  ή σε χώρα  με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων.  Όσοι εργάζονται σε κράτος μέλος της Ε.Ε, έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν με τις διατάξεις του κράτους-μέλους  που  εργάζονται  και  επομένως  δεν  καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.


7.Τι ισχύει  με τους συνταξιούχους που διορίζονται στις θέσεις  της  παρ.2  του άρθρου  2  του  ν.3833/2010 (αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι,  διευθύνοντες σύμβουλοι και μέλη Δ.Σ, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.  ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό  τουλάχιστον  50%  του  προϋπολογισμού  τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 -ΔΕΚΟ); Το νομοθετικό πλαίσιο περί απασχόλησης συνταξιούχων εφαρμόζεται, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν δικαιούνται ή  έχουν  παραιτηθεί  της  προβλεπόμενης  για  τη  θέση  που κατέχουν  αμοιβής,  εφόσον  προβλέπεται  από  το  νόμο  η σχετική δυνατότητα, δεν έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω δια- τάξεις. Ομοίως οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 δεν έχουν  εφαρμογή  στην  περίπτωση  που  τα  πρόσωπα  αυτά λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο ποσά ως έξοδα αποζη- μίωσης ή έξοδα παράστασης, τα οποία εκ της φύσεώς τους καταβάλλονται  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  στις  οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.

8.Ποιοι θεωρούνται ‘’παλαιοί’’ εργαζόμενοι συνταξιούχοι και  δεν  καταλαμβάνονται  από  τις  διατάξεις  του  παρόντος νόμου; Όσοι συνταξιούχοι λόγω γήρατος έχουν αναλάβει εργασία ή  αυτοαπασχόληση μέχρι  την  12/05/2016  και  συνεχίζουν την απασχόλησή τους. Για τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο  για  την  απασχόληση  συνταξιούχων,  όπως  ισχύει κατά περίπτωση, με βάση τον φορέα συνταξιοδότησης και την  παρασχεθείσα  εργασία  στο  δημόσιο  ή  τον  ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή την αυτοαπασχόληση πριν και μετά τη συνταξιοδότηση.

9.Τι περικόπτεται ή αναστέλλεται από τη σύνταξη σε περίπτωση απασχόλησης;
Α.‘’Παλαιοί’’ εργαζόμενοι συνταξιούχοι
 Για όσους εργάζονται ως μισθωτοί και δεν έχουν συμπληρώσει  το  55ο  έτος  της  ηλικίας  τους, αναστέλλεται  η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως  τη  συμπλήρωση  του  24ου  έτους  ή  είναι  ανίκανο  για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.  Για όσους αυτοαπασχολούνται και δεν έχουν συμπληρώσει το  55ο  έτος  της  ηλικίας  τους  και  προκειμένου  για  τους στρατιωτικούς  το  47ο,  η  σύνταξη  (κύρια  και  επικουρική) αναστέλλεται. Για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και προκειμένου για στρατιωτικούς το 47ο, περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Προσαυξανόμενου όπως παραπάνω. Εξαιρούνται  του  μέτρου  αναστολής  της  σύνταξης,  όσοι έχουν  απολυθεί  ή  αποστρατευθεί  αυτεπάγγελτα,  χωρίς υπαιτιότητά τους

Β.Νέοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι
 Για όσους αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και  εμπίπτουν  στις  προϋποθέσεις    του  άρθρου  20  του ν.4387/2016, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Για τους αυτοαπασχολούμενους, η σύνταξη περικόπτεται για όσους μήνες ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα. Για όσους αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, αναστέλλεται η σύνταξη, κύρια και επικουρική, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασία. Για  όσους  αναλαμβάνουν  μισθωτή  εργασία,  η  μείωση εφαρμόζεται για όσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή τους, και μόνο για το διάστημα που αντιστοιχεί στις συγκε- κριμένες ημέρες. Η περικοπή του 60%, υπολογίζεται ανάλογα με  τις  ημέρες  ασφάλισης  και  υπολογίζεται  με  το  κλάσμα που  προκύπτει  και έχει  αριθμητή  τον  αριθμό  των  ημερών ασφάλισης κάθε μήνα και παρονομαστή το 25.  Αν για παράδειγμα συνταξιούχος λαμβάνει 1.000 σύνταξη κύρια και επικουρική και αναλάβει μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης (25 ημέρες ασφάλισης) θα περικοπεί το ποσό των 600 ευρώ (1.000 χ 60% χ 25/25). Για την ίδια σύνταξη, αν αναλάβει μισθωτή εργασία απασχόλησης  2  ημερών  τον  μήνα  με  πλήρες  ωράριο,  θα περικοπεί το ποσό των 48 ευρώ (1.000 χ 60% χ 2/25).  Τέλος, για την ίδια σύνταξη, αν αναλάβει μισθωτή εργασία για 5 ημέρες τον μήνα με μειωμένο ωράριο για την οποία έστω ότι αντιστοιχούν  3 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα,  θα περικοπεί το ποσό των 72 ευρώ (1.000 χ 60% χ 3/25).


10.Πως  υπολογίζονται  στην  εργατική  νομοθεσία  οι  μέρες ασφάλισης  που  αντιστοιχούν  στην  μερική  απασχόληση, ώστε να βρεθεί ο αριθμητής του κλάσματος των προηγούμενων περιπτώσεων και παραδειγμάτων; 
Εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται με ημερήσιο μισθό ίσο ή  μεγαλύτερο  από  11,06  ευρώ,  τους  αναγνωρίζονται  για ασφάλιση τόσες ημέρες, όσες πραγματικά εργάζονται.  Εάν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από 11,06 ευρώ, τότε  γίνεται  διαίρεση  του  συνολικού  ποσού  των  μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου και το κλάσμα που προκύπτει από  την  διαίρεση  θεωρείται  ως  ολόκληρη  ασφαλιστική ημέρα. Παράδειγμα: Υπάλληλος που εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση 2 ώρες την ημέρα και λαμβάνει μισθό 170 ευρώ το  μήνα,  του  αναγνωρίζονται  στην  ασφάλιση: 170:11,06=15.37,  δηλαδή  στρογγυλοποιώντας,  του  αναγνωρίζονται 16 ημέρες ασφάλισης.

11.Τι ισχύει σχετικά με τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων συνταξιούχων; 
 Δεν  απαλλάσσονται  από  την  καταβολή εισφοράς  ασθένειας. Σε ότι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους καταργείται η προβλεπόμενη  από  το  προϊσχύον  καθεστώς  προσαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50%. Αξιοποιείται  ο  χρόνος  ασφάλισης  για  προσαύξηση  της κύριας σύνταξης, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.  12.Τι επιπτώσεις έχει κάποιος συνταξιούχος αν δεν δηλώσει στον οικείο συνταξιοδοτικό του φορέα την ανάληψη απασχόλησης; Καταλογίζεται σε βάρος του συνταξιούχου το ποσό που έπρεπε να παρακρατηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιβαρυνόμενο με ετήσιο επιτόκιο 4,56%

13.Τι ισχύει με του συνταξιούχους που ασκούν αγροτική δραστηριότητα;
 Οι  συνταξιούχοι  του  ΟΓΑ  που  συνεχίζουν  να  ασκούν αγροτική δραστηριότητα, δεν είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ και δεν έχουν επιπτώσεις στη σύνταξή τους μέχρι και την 31/12/2024. Οι ‘’παλαιοί’’ συνταξιούχοι λοιπών ασφαλιστικών φορέων (Δημοσίου, ΟΑΕΕ, κλπ) δεν είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών  εισφορών  στον  ΕΦΚΑ  και  δεν  έχουν  επιπτώσεις στη σύνταξή τους. Οι νέοι συνταξιούχοι (μετά την 13/5/2016) λοιπών ασφαλιστικών φορέων (Δημοσίου, ΟΑΕΕ, κλπ) που έχουν καθαρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα το οποίο δεν ξεπερνά σε ετήσια  βάση  τις  4.923,12 ευρώ,  δεν έχουν επιπτώσεις στη  σύνταξή  τους,  καθότι  το  ανωτέρω  εισόδημα  δεν θεωρείται επανένταξη στην αγορά εργασίας του συνταξιούχου, αλλά διατήρηση της αγροτικής του περιουσίας.


ΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Συνταγματάρχης (Ε) ε.α.
 Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξεως
Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΠηγη:Ε.Η

Ανακοίνωση του ΜΤΣ σχετικά με τη Διακοπή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, μετά από επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ, ανακοινώνει ότι προς το παρόν, δεν υπάρχουν οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο για τη διακοπή παρακράτησης και την αναδρομική επιστροφή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους.


Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
Γενικός Δντής