Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Δημοσκόπηση για την Ανάδειξη ΤΣ Παραρτήματος


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
 Γραμματεία        
Τηλ.3632.517 - FAX: 3621.410
Φ.956.4/1/104
Σ. 5
Αθήνα,12 Ιαν. 17ΘΕΜΑ: Δημοσκόπηση για την Ανάδειξη ΤΣ Παραρτήματος
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ1171/72 ΄΄Περί Ενώσεων Απόστρατων Αξκων Ε.Δ. (ΦΕΚ Α΄82)
             β. Πρακτικό Συνεδριάσεων του ΔΣ υπ’ αριθ. 47/ 19 Δεκ 16/ ΕΑΑΣ.


            1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΣ, θα
πραγματοποιηθεί πιλοτικά Δημοσκόπηση για την προτίμηση μελών Τοπικού
Συμβουλίου, σε προαιρετική βάση για τα Παραρτήματα που επιθυμούν. Η
Δημοσκόπηση θα πραγματοποιηθεί κατά το ίδιο χρόνο (ημερομηνία και ώρες) με τις
εκλογές της ΕΑΑΣ στις 19 Φεβ. 2017, απ’ τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, σε
ξεχωριστή κάλπη (υποχρεωτικά) και παραβάν (δυνητικά), (ειδικά για την μυστική
δημοσκόπηση). Η δημοσκόπηση θα είναι προαιρετική για τα μέλη των
Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ που θα διενεργήσουν αυτή τη διαδικασία. Τα
αποτελέσματα της δημοσκόπησης θα αποδοθούν απ’ τις εφορευτικές επιτροπές των
παραρτημάτων, στην Κ.ΕΦ.Ε. της ΕΑΑΣ σε δεύτερο χρόνο μετά από τα
αποτελέσματα για την ανάδειξη του ΔΣ της ΕΑΑΣ.

           2. Το αποτέλεσμα της πραγματοποιηθείσας δημοσκοπήσεως που θα
αναδείξει την προτίμηση των Μελών για τους επιθυμούντες να συμμετέχουν στο Τ.Σ. του παραρτήματος, θα τεθεί στη διάθεση του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ, που θα αναδειχθεί από τις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 2017, ως βοήθημα για να ληφθεί υπόψη στην επιλογή των νέων μελών των ΤΣ των Παραρτημάτων σύμφωνα με το (α) σχετικό και ουδόλως θα δεσμεύει αυτό ως προς τη λήψη αποφάσεως.

         3. Στην δημοσκόπηση του θέματος κατατίθενται προϋποθέσεις όπως:

             α. Έγκαιρη ενημέρωση των μελών, για την υπόψη διενέργεια μέσω της
οποίας θα αναδείξουν την προτίμηση τους, από το Τ.Σ εκάστου συμμετέχοντος Παραρτήματος στη διαδικασία δημοσκόπησης, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής (που θα συντάξουν τα Παραρτήματα) από τα ενδιαφερόμενα Μέλη μέχρι και την Τρίτη 31 13:00 Ιαν. 2017.

           β. Τα Παραρτήματα αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, να προβούν σε
σχολαστικό έλεγχο ορθότητας των στοιχείων με την βοήθεια και του τμήματος
μητρώου της ΕΑΑΣ όπου απαιτείται να συντάξουν τον πίνακα συμμετεχόντων βάσει των οδηγιών του παρόντος.

           γ. Στην πρώτη συνεδρίαση του ΤΣ του Παραρτήματος, μετά την λήξη
της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής της 31ης 13:00 Ιαν.2017:

             (1) Να επικυρώσουν τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαδικασία
προτίμησης, μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβ. 2017.

           (2) Να καταρτίσουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατ’ αλφαβητική σειρά,
στο οποίο θα αναγράψουν στοιχεία όπως: Βαθμός, Οπλο-Σώμα, Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατρός του εκάστου υποψηφίου.

           (3) Να αναρτήσουν το υπόψη ψηφοδέλτιο και να το κοινοποιήσουν
ευρέως στα μέλη τους.

         δ. Οι υποψήφιοι για μέλη του ΤΣ Παραρτήματος θα πρέπει:

            (1) Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ., να διαθέτουν
Δελτίο Ταυτότητας της Ενώσεως και να είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου
Παραρτήματος.

           (2) Να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Γραμματέα του ΤΣ του
Παραρτήματός τους, για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον, από λήψεως της
παρούσης, μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017, σε ώρες και ημέρες, που θα
καθορίσει το κάθε Παράρτημα.

        ε. Οι αιτήσεις των μελών πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες του
σημερινού αριθμού των μελών του ΤΣ εκάστου παραρτήματος, για την
πραγματοποίηση της δημοσκόπησης.

        στ. Την ημέρα των εκλογών στις 19 Φεβ. 2017 τα Παραρτήματα που θα
συμμετέχουν στην δημοσκόπηση πρέπει μερίμνη τους να εξασφαλίσουν δεύτερη κάλπη (υποχρεωτικά) και δεύτερο παραβάν (προαιρετικά), σαφώς διακεκριμένα απ’ αυτά που αφορούν τις εκλογές της ΕΑΑΣ, στην οποία κάλπη θα γίνεται η τοποθέτηση των σταυρών και των φακέλων με τις προτιμήσεις των μελών του Παραρτήματος, για την προτίμηση των μελών του ΤΣ αυτού.

        ζ. Κάθε μέλος του Παραρτήματος που επιθυμεί να συμμετέχει στη
δημοσκόπηση για την προτίμηση μελών του ΤΣ του παραρτήματος, αφού ψηφίσει πρώτα για την ανάδειξη Μελών ΔΣ της ΕΑΑΣ, θα παίρνει νέο φάκελο και το ψηφοδέλτιο με τους Υποψηφίους του Παραρτήματος απ’ την εφορευτική επιτροπή και θα ψηφίζει στο δεύτερο ειδικό παραβάν για την δημοσκόπηση, βάζοντας σταυρό- ούς προτίμησης αριστερά του-των υποψηφίων από έναν έως όσους απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού του εκάστοτε ΤΣ, βάσει της σημερινής του υποχρεωτικής σύνθεσης. Θα τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο και θα επιστρέφει
για να τον ρίξει στη δεύτερη ειδική κάλπη για τη δημοσκόπηση.

         η. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρό θα θεωρείται άκυρο.

         θ. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς υποψηφίων απ’ όσους
προβλέπονται βάσει της σημερινής σύνθεσης του ΤΣ, θα θεωρείται άκυρο.

          ι. Λοιπές κατηγορίες ακύρωσης όπως και των εκλογών ανάδειξης του
ΔΣ της ΕΑΑΣ.

      4. Το άνοιγμα της κάλπης και η καταμέτρηση των ψήφων για την
δημοσκόπηση του θέματος, θα γίνει μετά την περάτωση της καταμέτρησης για τις εκλογές Μελών του ΔΣ της ΕΑΑΣ και την αποστολή των αποτελεσμάτων τους στην Κ.ΕΦ.Ε. της έδρας, απ’ την ίδια εφορευτική επιτροπή που θα ορισθεί για τις εκλογές ανάδειξης του ΔΣ της ΕΑΑΣ
.
      5. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα ορίσει η ΕΑΑΣ και ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος, δύναται να είναι υποψήφιοι στην δημοσκόπηση για την προτίμηση μελών Τοπικού Συμβουλίου.

      6. Λοιπά όπως στην προκήρυξη των εκλογών της ΕΑΑΣ, για την ανάδειξη
Μελών του ΔΣ αυτής.

     7. Παρακαλούνται τα Παραρτήματα που επιθυμούν τη διενέργεια
δημοσκόπησης, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία του νέου μέτρου και να αναφέρουν ηλεκτρονικά ή με fax, δήλωση συμμετοχής στην ΕΑΑΣ με καταληκτική ημερομηνία και την 31η Ιαν. 2017.

     8. Τονίζεται πως όσα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. δεν επιθυμούν να είναι υποψήφια
στην υπόψη διαδικασία και επιθυμούν να διορισθούν ως μέλη των Τ.Σ. των
παραρτημάτων, μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους με προσωπική αναφορά τους όταν τούτο θα ζητηθεί από το Δ.Σ. της Ένωσης για το διορισμό των  Τ.Σ.
       Ακριβές Αντίγραφο
Σχης ε.α. Νικόλαος Καίσαρης                             Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς                                                                            
Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.                                         Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.