Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Εορτή Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού Ξηράς


Με την ευκαιρία της εορτής του  Αγίου Γεωργίου, προστάτη  του Στρατού Ξηράς ευχόμαστε  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους τους συναδέλφους  και φίλους που γιορτάζουν, στο προσωπικό του Στρατού Ξηράς και στίς οικογένειές του. 

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Παραθερισμός στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Έτους 2015

Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού  για  τα ΚΑΑΥ « Αγ. Ανδρέα» Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2015Τόπος : Στα γραφεία της Ε.Α.Α.Σ. Χαρ Τρικούπη 18, 1ος Όροφος. Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χώρος Κυλικείου).
Ημερομηνίες ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αιτήσεων: Από 2  Απριλίου  μέχρι 17 Απριλίου 2015.
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία αξιολόγησης.
Ημέρες /Ώρες Υποβολής Αιτήσεων : Από Δευτέρα έως Παρασκευή , Από 09.00 έως 13.00.
Υπεύθυνος Ε.Α.Α.Σ. για την παραλαβή των αιτήσεων : Ταξχος  ε.α. Θ. Μπακάλης.
Δικαιούμενοι Υποβολής Αιτήσεων : Τα εγγεγραμμένα μέλη των Παραρτημάτων : Αργολίδας, Αρκαδίας, Αττικής(Αν-Δυτ), Αχαΐας, Εύβοιας, Ηλείας, Ηρακλείου, Πειραιώς, Ρεθύμνου, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Σύρου, Φθιώτιδας , Χανίων.
Αίτηση Παραθερισμού : Όπως φαίνεται στην ανακοίνωση . ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ )
Υποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά :
  • Δελτίο Ταυτότητας μέλους Ε.Α.Α.Σ. (Υποχρεωτική Επίδειξη από ΟΛΟΥΣ)
  • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του αιτούμενου για την βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας (Υποχρεωτική προσκόμιση από ΟΛΟΥΣ)
  • Έγκυρο Πιστοποιητικό καταστάσεως ΑΜΕΑ ή   Επικυρωμένο Φ/Α από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), ή
  • Έγκυρο Πιστοποιητικό καταστάσεως ΑΜΕΑ ή   Επικυρωμένο Φ/Α της ΑΣΥΕ ( Ανωτάτης  Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού). 
   Πιστοποιητικό  θα προσκομίζεται εφόσον ο αιτούμενος ή ο/η σύζυγος ή το τέκνο χαρακτηρίζεται ως ΑΜΕΑ  (Άτομο με Ειδικές Ανάγκες).  
    Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β)
   Εφόσον ο αιτούμενος ή μέλος της οικογενείας του Α΄ βαθμού συγγενείας έχει ανάγκη λουτροθεραπείας θα προσκομίζεται Έγκυρη Ιατρική Γνωμάτευση εντός του τρέχοντος έτουςαπό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για τη βελτίωση της υγείας του.
  • Για τις πολύτεκνες οικογένειες θα υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. Πολύτεκνες θεωρούνται όσοι έχουν τέσσερα τέκνα και άνω έως 18 ετών και έως 24 ετών για τους φοιτούντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
  • Βεβαιώσεις σπουδών των τέκνων που φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  • Για τις μονογονεικές οικογένειες  θα υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
  • Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β)
Για τα άτομα που προσκομίζουν αίτηση παραθερισμού για λογαριασμό άλλου θα προσκομίζουν επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
Σε κάθε Αίτηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ «Σειρές  Προτίμησης» και ΟΧΙ ΜΙΑ (1) ή ΔΥΟ (2). Σε περίπτωση που για λόγους οικογενειακού προγραμματισμού ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει κάτω από τρεις (3), τότε με την υποβολή της αίτησης ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι σε περίπτωση που απορριφθεί λόγω «ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ», αναγνωρίζει ότι αυτό θα οφείλεται μεταξύ των άλλων και στο γεγονός της μη δήλωσης  τριών (3) διαφορετικών  «Σειρών Προτίμησης».
   Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται.
   Αριθμός παραθεριστικών σειρών και Ημερομηνίες αυτών,  όπως φαίνονται στο έντυπο της αίτησης υποβολής.
  Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που επιλέγει, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ε.Α.Α.Σ. με σχετική αίτηση (είτε ιδιόχειρα είτε με FAX) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής Σειράς που έχει επιλεγεί, ώστε να μη ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΜΟΡΙΑ. Σε αντίθετη περίπτωση ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΕ  και τα  ΜΟΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
  Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες  από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών,ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΣΧΕΤ:   α. Την από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β)
             β. Την Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2009
             γ. Την από 26 Αυγ 2013  απόφαση ΥΦΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 2158,Β)
1. Οι αιτούμενοι παραθερισμού θα μοριοδοτηθούν  λαμβάνοντας υπόψη( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β):
α. Το βαθμό αποστρατείας, 
β. Τις σειρές που παραθέρισαν  κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα αφαιρούνται 10 μόρια για κάθε ικανοποίηση αιτήσεως των τελευταίων 5 ετών.
γ. Την μη ικανοποίηση αιτήσεων παραθερισμού κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.
Σε αυτή την περίπτωση θα προστίθενται 20 μόρια για κάθε συνεχόμενο προηγούμενο  έτος (σε σχέση με το τρέχον) που υποβλήθηκε αίτηση και δεν ικανοποιήθηκε. Δηλαδή. εάν κάποιο Μέλος έχει παραθερίσει ένα ενδιάμεσο έτος, των τελευταίων 5 ετών, τότε όλα τα προηγούμενα από αυτό που παραθέρισε διαγράφονται. π.χ. για τα πέντε έτη 2010 έως 2014 εάν έχει παραθερίσει το έτος 2012 λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2013 και 2014 δηλαδή 40 μόρια και τούτο διότι, το έτος 2012 παραθέρισε άρα 0 μόρια, το έτος 2010  και το έτος 2011 δεν λαμβάνουν μόρια διότι τα μόρια αυτών των ετών υπολογίσθηκαν κατά τον παραθερισμό του έτους 2012.
2.  Οι παρακάτω κατηγορίες θα επιλεγούν για παραθερισμό κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα  1 (παρ. α και β) και άρθρο 6 όπως (α) σχετικό:
α. Όσοι ο ίδιοι ή η σύζυγοι ή τα τέκνα τους έχουν χαρακτηρισθεί  ΑΜΕΑ
β. Των γονέων μονογονεικών οικογενειών.
γ.  Των πολυτέκνων οικογενειών (τέσσερα τέκνα και άνω)
Οι ανήκοντες στην παραπάνω κατηγορία θα καταλάβουν μέχρι το 50% των διατιθεμένων οικημάτων στις σειρές 3η,4η,5η,6η ,7η ,8η, 9η και 10η  (κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.)
3. Τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που θα υποβάλλουν  αιτήσεις από  Παραρτήματα, εκτός του Παραρτήματος Αττικής (Δυτ-Ανατ) και Πειραιώς, και οι οποίοι κατοικούν σε παραθαλάσσιες πόλεις θα τοποθετηθούν στις 1η,2η, 10η   και 11η  σειρές, σύμφωνα με την ΠαΔ ΓΕΣ/9-24/2009 παρ.1.α (13) (α)  Παράρτημα «Α», όπως  (β) σχετικό. 
4. Αυτοί που υποβάλλουν αίτηση  και διαμένουν στην Σπάρτη και Τρίπολη θα τοποθετηθούν ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν και θα διεκδικήσουν θέση σε όλες τις Παραθεριστικές Σειρές.
Μοριοδότηση Αιτουμένων Παραθερισμού